Mundari - English


b


bili /i/ v ulalate
bilundu /l/ -undu v 1give birth 2make something from nothing
bino kune Bw (English) n.pl wine
biya mod 1similar, better 2also
bïjë /ï/ -je v be named
bïkïn /ï/ -kïn v be given
bïlïlï lo bïlïlïnï /-ni n tower
bo /o/ v kick, touch
boboja /o/ bo–ja v be startled, shake
bodoco lo, na bodoat -co/-at n expert
boꞌdan /ꞌd/ -an v stand, stop, remain toboꞌda
boja /o/ -ja v dance, jump
bok /k/ v oppose, refuse, , be against
bolet na boletti -et/-etti vn.actn honor (bolo)
boliyet na boliyetti -et/-etti vn.actn sign, mark (bolo identify, recognize)
bolo /l/ -o v identify, recognize boliyet bolowet tobola bolet
bolowet na bolowetti -et/-etti vn.actn image, identity (bolo identify, recognize)
boŋ /ŋ/ v face something, glance, look once
boroŋ lo, na bürüŋïn /-ïn n harmful animal (lion)
bot na mod north cüöt lu bot
boyi na boyan, boyini /-an, -ni n net
böbö na n cream, butter
bökür bökürön /-an Bw (Arabic) n incense
böŋö /ŋ/ -a 1v forget 2exp "please"
böŋörö /ŋ/ -ara v wound, hurt